Informacije o kolegijima na OMEGA-i

Sve krucijalne informacije i relevantna nastavna građa vezana uz kolegije
‘Tjelesna i zdravstvena kultura’, ‘Čovjek i sport’ te ‘Sport u kulturi
Dalekog istoka’ dostupne su u sklopu on-line verzija kolegija na OMEGA-i
kojom studenti/ce Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz podatak o
osobnom AAI identitetu mogu pristupiti putem sljedećih lozinki:

– obavezni kolegij ‘Tjelesna i zdravstvena kultura’ (tzk17)
– izborni kolegij ‘Čovjek i sport’ (sport17)
– izborni kolegij ‘Sport u kulturi Dalekog istoka’ (spona17)